header
   

รายการ "คนไทยใจดี"
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)

บรรยากาศการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน รร.เมืองพัทยา 2
ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2558
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
วันที่ 4 ธ.ค. 2558 ณ รร.มพย.2
นักเรียน มพย.2 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู ป่าชายเลนนาเกลือ ปี พ.ศ.2559
ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปี การศึกษา 2558
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2558
นักเรียน และครู ศึกษาดูงาน
วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 พ.ย.2558
ณ เมืองทองธานี กทม.
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2558
       
     
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง การสมัครงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมือง พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
รูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนจากค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร
รายงานผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 59-61)
 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559
 รายงานการประเมินตนเอง : SAR
ปีการศึกษา 2557
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 57-59)
 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557
 รายงานประจำปีการศึกษา 2556
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
     ขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา
     สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือนักเรียน
เพลงมาร์ช .mp3
เพลงมาร์ช .mp3
foot
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) : เลขที่ 5 หมู่ 2  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3822-1264   E-mail : schoolpattaya2@gmail.com  Website : http://www.schoolpattaya2.com