header
 
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิ.ย. 2557
   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557
[ ณ ร.ร.พมย.2]   [ณ หน้าเมืองพัทยา]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2556
ณ ร.ร.มพย.2
การประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
การแสดงของนักเรียน ร.ร.มพย.2 ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ในวันที่ 30 พ.ย.56  ณ ถนนลานโพธิ์ นาเกลือ
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 56-58)
 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2556
 รายงานประจำปีการศึกษา 2556 (อยู่ระหว่างการรวบรวม)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
     ขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา
     สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
foot
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) : เลขที่ 5 หมู่ 2  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3822-1264   E-mail : schoolpattaya2@gmail.com  Website : http://www.schoolpattaya2.com