header
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง การสมัครงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมือง พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
รูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนจากค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร
 


รายการ "คนไทยใจดี"
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)

 
คู่มือนักเรียน
 
 
พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ร.ร.มพย.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ร.ร.มพย. 2 แข่งขันกีฬาเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ร.ร.เมืองพัทยา 7
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2557
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิ.ย. 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้าน
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557
[ ณ ร.ร.พมย.2]   [ณ หน้าเมืองพัทยา]
     
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
 รายงานการประเมินตนเอง : SAR
ปีการศึกษา 2557
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 57-59)
 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557
 รายงานประจำปีการศึกษา 2556
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
     ขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา
     สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
foot
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) : เลขที่ 5 หมู่ 2  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3822-1264   E-mail : schoolpattaya2@gmail.com  Website : http://www.schoolpattaya2.com